Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 juli 2020

D66 stemt voor de Omgevingswet

De D66 Eerste Kamerfractie heeft zojuist ingestemd met de laatste aanvullingswet van de Omgevingswet, die van Natuur. D66 heeft ingezet op participatie, gezondheid van mensen en de bescherming en herstel van de natuur. De minister van Landbouw, Natuur en Visserij heeft een aantal belangrijke toezeggingen gedaan.

D66 Eerste Kamerlid Carla Moonen: ‘‘Wij zijn blij met de toezegging van de minister dat in het Wetsvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering een omgevingswaarde met resultaatverplichting voor Stikstofreductie wettelijk wordt opgenomen.’’

Wat is de omgevingswet?

De omgevingswet is een complexe wet die bestaat uit verschillende wetten. Op dit moment is het omgevingsrecht verspreid over maar liefst 26 wetten. Dat is ingewikkeld en moet anders. Daarom heeft het kabinet voorgesteld om het omgevingsrecht te bundelen in één wet: de Omgevingswet. De afgelopen maanden is in de Eerste Kamer gedebatteerd over de Omgevingswet en de Aanvullingswetten bodem, geluid, grondeigendom en natuur. Vandaag heeft de Kamer ingestemd met het laatste onderdeel van de Omgevingswet en is het wetgevingsproces zo goed als afgerond.

Hoewel het parlement heeft ingestemd met de Omgevingswet, geldt de nieuwe wet nog niet. De datum waarop de Omgevingswet in werking treedt is een aantal keer uitgesteld. De geplande datum van 1 januari 2021 blijkt niet haalbaar. Dat komt omdat overheden nog hard aan het werk zijn om hun systemen aan te sluiten op het landelijke systeem (DSO). Bovendien hebben softwareontwikkelaars meer tijd nodig om het ICT-systeem af te maken.

Samen met een aantal andere partijen heeft D66 de minister opgeroepen om de Omgevingswet pas te laten gelden als het DSO écht klaar is. Tijdsdruk mag namelijk niet ten koste gaan van de kwaliteit van de in- en uitvoering van de wet. Toch hoopt D66 dat de nieuwe datum van 1 januari 2022 wordt gehaald. De moeilijke vraagstukken van vandaag vragen namelijk om een aanpak die met verschillende belangen rekening houdt. Met de Omgevingswet komt er meer ruimte voor maatwerk en betrokkenheid van inwoners, ondernemers en lokale bestuurders.

Welke punten zijn voor D66 belangrijk?

Voor D66 is een goed evenwicht tussen het beschermen en benutten van onze leefomgeving erg belangrijk. Aan de ene kant willen we als samenleving bijvoorbeeld evenementen organiseren, woningen bouwen en wegen aanleggen. Aan de andere kant moeten we ook oog hebben voor aspecten zoals veiligheid, gezondheid en leefbaarheid. In de Omgevingswet zijn zes instrumenten opgenomen om de balans tussen beschermen en benutten te waarborgen. D66 vindt het belangrijk dat belanghebbenden betrokken worden bij de besluitvorming over een project of activiteit. Dit zorgt voor betere besluiten en meer draagvlak. De nieuwe Omgevingswet biedt ruimte aan belanghebbenden om zelf mee te denken en oplossingen aan te dragen. Ook moeten overheden bij een besluit uitleggen hoe zij de omgeving in het proces hebben betrokken.

Wat hebben we bereikt?

In de debatten heeft D66 op een aantal punten zorgen geuit. Zo vond D66 de doelstellingen voor stikstofreductie te vrijblijvend. Het kabinet hanteerde een streefwaarde, maar er was geen harde verplichting om deze streefwaarde ook echt te halen. Naar aanleiding van deze zorgen heeft de minister toegezegd om in de wet vast te leggen dat de stikstofuitstoot onder een bepaald niveau moet komen. Met deze toezegging kan de biodiversiteit van onze speciale natuurgebieden beter worden beschermd.

D66 maakte zich ook zorgen over de heroverweging van piekniveaus door industriële activiteiten. Voortaan is het aan gemeenten om eisen te stellen aan de maximale geluidsniveaus overdag. De fractie van D66 vond dit onverantwoord, omdat in Nederland bijna 800.000 mensen in de nacht werken en overdag slapen, onder wie brandweerlieden, zorgmedewerkers, politieagenten, weg- en spoorwerkers en horecapersoneel. Het loslaten van verplichte eisen aan maximale geluidsniveaus overdag zou slecht kunnen uitpakken voor de gezondheid van werknemers die overdag moeten slapen. D66 is dan ook blij dat de minister heeft aangegeven dat de geluidsniveaus die gemeenten vaststellen binnen de gezondheidskaders moeten vallen en dat de effecten van piekgeluiden overdag op de gezondheid worden meegewogen.

Kijk hier het debat terug!